Regulamin serwisu internetowego "CENNIK24.PL"

I. Definicje

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. Użyte w dalszej części Regulaminu zwroty oznaczają:

 1. Cena - określona kwota wynagrodzenia należnego Sprzedającemu tytułem zrealizowania Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta;

 2. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta;

 3. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptuje Regulamin i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży i nabyć Produkt za pośrednictwem Serwisu;

 4. Konto wygenerowane w Serwisie przez Użytkownika indywidualne konto, w którym są gromadzone podane przez Użytkownika dane i podejmowane przez niego aktywności w Serwisie;

 5. Oferta – umieszczona w Serwisie i sporządzona przez Sprzedającego propozycja zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży Produktu, zawierająca w szczególności opis i zdjęcia Produktu, a także informacje o ilości Produktu, terminie płatności i jego cenie sztywnej oraz sposobie i kosztach dostawy;

 6. Operator – INPRAX Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 4, 34-325 Łodygowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657166, posługująca się numerem NIP 5532532361 i REGON 366259384; właściciel Serwisu, prowadzący i administrujący Serwis i świadczący usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie i zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa transakcjom podejmowanym za pośrednictwem Serwisu; posiadający adres poczty elektronicznej: biuro@inprax.pl, tel. 511337541.

 7. Produkt rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

 8. Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną i warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu; Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w treści ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; treść jest dostępna bezpłatnie w sposób trwały w ramach Serwisu pod adresem domeny https://cennik24.pl, w taki sposób, że możliwe jest jego bieżące pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie;

 9. Serwis – platforma internetowa o charakterze handlowym, prowadzona przez Operatora, umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży za jej pośrednictwem, prowadzona i dostępna pod adresem https://cennik24.pl

 10. Sprzedający – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i/lub sprzedaży Produktów, która zawrze z Operatorem odrębną i sporządzoną w formie pisemnej umowę, której przedmiotem będzie szczegółowe określenie zasad współpracy i sprzedaży przez Sprzedającego Produktów za pośrednictwem Serwisu, a także która zaakceptuje Regulamin i która na podstawie swojej Oferty podejmuje działania zmierzające do zbycia Produktu za pośrednictwem Serwisu;

 11. Umowa sprzedaży – umowa zawierana w języku polskim za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Sprzedającym a Klientem, dotycząca sprzedaży i dostarczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny, z użyciem metod płatności dostępnych w ramach Serwisu;

 12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu przez Operatora, zgodnie z Regulaminem;

 13. Użytkownik – każdy Sprzedający i każdy Klient, posiadający dostęp do Serwisu;

 14. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 15. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania ze Serwisu.

II. Zakładanie i obsługa Konta przez Klienta

 1. Aby Klient mógł założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz Rejestracji i wskazać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować Regulamin.

 2. Dane wskazane w treści Formularza Rejestracyjnego muszą być prawdziwe i aktualne oraz wymagają aktualizacji każdorazowo, gdy dane wskazane w treści Formularza Rejestracyjnego ulegną zmianie.

 3. Założenie Konta jest bezpłatne.

 4. Operator dokonuje weryfikacji danych w Formularzu Rejestracji i po pozytywnej weryfikacji, wysyła na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia i sfinalizowania rejestracji Konta w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta przez Klienta, dochodzi do zawarcia pomiędzy Operatorem a Klientem umowy o świadczenie Usług, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

 5. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, Klient może od niej odstąpić, bez wskazania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie Klienta należy wysłać na adres poczty elektronicznej Operatora lub pisemnie na adres siedziby Operatora. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, który przed upływem terminu do odstąpienia zawarł Umowę Sprzedaży.

 6. Dostęp do Konta odbywa się poprzez wskazanie loginu i hasła, zgodnie z treścią danych wskazanych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

 7. W ramach Konta, Klientowi udostępniony zostaje Regulamin. Jego treść zostaje udostępniona na trwałym nośniku i może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w dowolnej chwili.

 8. Zakazane jest:

  1. zakładanie przez tego samego Klienta więcej niż jednego Konta w Serwisie;
  2. korzystanie przez Klienta z Konta innego Użytkownika;
  3. udostępnianie Konta podmiotom trzecim;
  4. przeniesienie Konta na inny podmiot,
  5. korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 9. W przypadku podejmowania przez Klienta w ramach Serwisu działań sprzecznych z prawem lub Regulaminem, w tym działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, Operator może czasowo ograniczyć lub wyłączyć lub zablokować Klientowi dostęp do Konta, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji.

 10. Operator na bieżąco weryfikuje, czy korzystanie przez Klienta z Serwisu następuje w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla jej Użytkowników i niezakłócający pracy Sprzedającego lub Serwisu.

 11. Operator oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.

 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i sytuacje, w których między innymi dochodzi do przełamywania zabezpieczeń lub podjęcia działań hackerskich wobec Konta, na skutek nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

III. Oferta

 1. Sprzedający może sporządzić i umieścić/opublikować w Serwisie Ofertę, na podstawie dostępnych w Serwisie w tym zakresie modułów i funkcjonalności.

 2. Przedmiotem Oferty może być wyłącznie Produkt.

 3. Wymagania wobec treści Oferty:

  1. zgodna z powszechnie obowiązującym prawem polskim i dobrymi obyczajami;
  2. zgodna z postanowieniami Regulaminu;
  3. sporządzona w języku polskim;
  4. rzetelna i kompleksowa - nie może wprowadzać Użytkowników w błąd, w szczególności w zakresie przedmiotu, ceny, stanu technicznego, oznaczenia producenta, jakości;
  5. nie naruszająca praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

 4. Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za treść Oferty.

 5. W przypadku, gdy Oferta narusza treść ust. 3 powyżej, Operator może między innymi czasowo ograniczyć lub wyłączyć Sprzedającemu możliwość umieszczenia/publikacji Oferty w Serwisie lub może usunąć Ofertę z Serwisu. O powyższym, Sprzedający zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji.

 6. Z chwilą umieszczenia/opublikowania Oferty w Serwisie, Sprzedający:

  1. jest związany jej treścią;
  2. potwierdza i oświadcza, że jest w pełni uprawniony i zdolny do zawarcia i wykonania Oferty;
  3. upoważnia Operatora do nieodpłatnego, niewyłącznego i nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania z treści Oferty, w całości lub części, w zakresie:
   • utrwalania i zwielokrotniania, dowolną techniką, w tym wykonywania zapisu i kopii na wszelkich dostępnych nośnikach;

   • rozpowszechniania za pośrednictwem wszelkich dostępnych sieci i metod, obejmujące publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


 7. Sprzedający zwalnia Operatora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z treści Oferty, na zasadach wskazanych powyżej.

IV. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. W sytuacji akceptacji przez Klienta Oferty, Klient w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, potwierdza wybór Oferty poprzez wybór funkcjonalności oznaczonej komunikatem „dodaj do wyceny”, a następnie zgodnie z modułem i funkcjonalnością działania Serwisu, wskazuje:

  • dane do faktury,

  • sposób i adres dostawy,

  • sposób płatności.

 2. Czynności wskazane w ust. 1 powyżej, Klient finalnie zatwierdza poprzez wybór funkcjonalności oznaczonej komunikatem „zamawiam i płacę” i wówczas dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Dla celów informacyjnych, Użytkownikom wysłane zostaje automatycznie, na wskazany przez każdego z nich adres e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Sprzedającemu i Klientowi, na adresy e-mail wskazane w Formularzu Rejestracji, wiadomości potwierdzającej warunki zawarcia pomiędzy nimi umowy na odległość.

 5. Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży, Sprzedający i Klient – każdy z osobna – zobowiązuje się należytego wykonania zobowiązań z niej wynikających.

 6. Operator nie jest stroną Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zawarta zostaje bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w tym za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy Sprzedaży, a także między innymi za jakość, legalność i stan Produktu.

 8. W Umowach Sprzedaży, których stroną nie jest Konsument albo osoba fizyczna wskazana w pkt IX Regulaminu, odpowiedzialność Sprzedającego, z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w każdym przypadku każdorazowo ograniczona jest do wysokości Ceny za Produkt.

V. Płatność Ceny

 1. Cena za Produkt podana jest w Ofercie w złotówkach (PLN) i jest to cena obowiązująca w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Cena za Produkt zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Produktu oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

 3. Płatności można dokonać w następujący sposób:

  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

  • płatność elektroniczna, zgodnie z udostępnionymi przez Serwis w tym zakresie usługami – załącznik nr 5 do Regulaminu.

 4. O ile nie zastrzeżono odmiennie w treści Oferty, termin zapłaty za Produkt w związku z zawartą Umową Sprzedaży, wynosi 7 (siedem) dni.

 5. Zwrot należności (np. w przypadku zwrotu Produktu przez Klienta) następuje bezpośrednio przez Sprzedającego, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 6. W ramach obowiązującego prawa, Sprzedający może dostarczyć Klientowi fakturę w postaci elektronicznej, co Klient jako odbiorca faktury akceptuje.

 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany najpóźniej z chwilą wyrażenia przez niego woli zawarcia Umowy Sprzedaży w myśl pkt. IV ppkt. 1 Regulaminu.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Produktu do Klienta następuje w terminie wskazanym każdorazowo w Ofercie Sprzedającego.

 2. Dostawa Produktu możliwa jest w sposób wskazany każdorazowo przez Sprzedającego w Ofercie.

 3. Klient może dokonać wyboru metody dostawy Produktu, w zależności od metod dostawy wskazanych przez Sprzedającego w Ofercie.

 4. Koszty dostawy ponosi Klient. Cena za Produkt nie zawiera kosztów dostawy. O wysokości kosztów dostawy, Klient informowany jest najpóźniej z chwilą wyrażenia przez niego woli zawarcia Umowy Sprzedaży w myśl pkt. IV Regulaminu.

 5. Dostawa Produktu następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego wskazania adresu i/lub sposobu dostawy Produktu.

VII. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpić, w części lub w całości, od Umowy Sprzedaży, bez poddania przyczyny, w terminie 14 (czternaście) dni od dostawy Produktu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać przed upływem powyższego terminu do Sprzedającego, za pośrednictwem dostępnych w tym zakresie modułów i funkcjonalności Serwisu. Oświadczenie może również zostać przesłane listem poleconym na adres Sprzedającego wskazany w Ofercie, na podstawie której doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku, gdy Produkt zawiera indywidualne cechy, dostosowane do konkretnych potrzeb i wytycznych Klienta.

 3. Konsument w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt Produkt do Sprzedającego, na adres wskazany w treści Oferty.

 4. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania przez niego z Produktu, ponad uzasadnioną potrzebę weryfikacji Produktu przez Konsumenta.

 5. Sprzedający, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwraca Konsumentowi Cenę i dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty wskazanego przez Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu.

VIII. Reklamacja i rękojmia za wady Produktu

 1. Sprzedający przestrzega prawnego obowiązku dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.

 2. Jeżeli Produkt jest wadliwy (obejmuje wady fizyczne lub prawne), Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji do Sprzedającego, za pośrednictwem dostępnych w tym zakresie modułów i funkcjonalności Serwisu lub drogą pisemną na adres Sprzedającego.

 3. Reklamacja powinna obejmować informacje dotyczące: rodzaju i daty wystąpienia wady; określenia sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; danych kontaktowych Klienta zgłaszającego reklamację.

 4. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Sprzedającemu.

 5. Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 6. W Umowach Sprzedaży, których stroną nie jest Konsument, rękojmia jest wyłączona.

 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:

  1. Złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

  2. Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany lub naprawy obciążają Sprzedającego

 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady

 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres wskazany przez Sprzedającego.

 

IX. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

 2. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej wskazanej w ust. 2 powyżej. Ponadto, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

X. Przedsiębiorcy według zasad obowiązujących od 01.01.2021r.

Postanowienia pkt VII i pkt VIII Regulaminu odnoszące się bezpośrednio do Konsumenta, są także wiążące dla Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI. Gwarancja na Produkt

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora Produktu.

 2. W przypadku, gdy Produkt jest objęty gwarancją, informacja taka każdorazowo jest zawarta w Ofercie.

XII. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji wobec Operatora w sprawach dotyczących działania Serwisu i/lub usług świadczonych przez niego drogą elektroniczną w ramach Serwisu (nie dotyczy postępowania reklamacyjnego Produktu, o którym mowa w pkt VIII Serwisu).

 2. Reklamację Klient zobowiązany jest przekazać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Operatora lub z użyciem modułów i funkcjonalności Konta w Serwisie lub pisemnie na adres siedziby Operatora.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: oznaczenie Klienta, przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od jej otrzymania, a o wynikach postępowania reklamacyjnego powiadamia Klienta dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego. Powiadomienie następuje według wskazania Klienta, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres korespondencyjny -

XIII. Opłaty i prowizje należne Operatorowi

 1. Korzystanie przez Klienta z Serwisu ma charakter nieodpłatny.

 2. Katalog opłat i prowizji należnych Operatorowi od Sprzedającego określa odrębna umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Operatorem a Sprzedającym.

XIV. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (dotyczy Konta)

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczna zawarta pomiędzy Klientem a Operatorem, ma charakter umowy bezterminowej.

 2. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie Usług.

 3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o której mowa powyżej, następuje na piśmie listem poleconym na adres siedziby Operatora lub drogą elektroniczną na adres biuro@cennik24.pl lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu modułów i funkcjonalności Serwisu.

 4. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Klienta, okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia przez Operatora. Od dnia otrzymania oświadczenia, Operator zawiesza w Serwisie możliwość:

  • w stosunku do Sprzedającego - publikowania nowych Ofert i zawierania nowych Umów Sprzedaży;

  • w stosunku do Klienta – zawierania nowych Umów Sprzedaży.

 5. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w ust. 4 powyżej, dostęp do Konta oraz korzystanie z Serwisu, będzie wyłączone.

 6. Operator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym uprawniony jest do usunięcia Konta z Serwisu, gdy Użytkownik:

  • rażąco naruszył Regulamin;

  • pomimo wezwania skierowanego za pośrednictwem dostępnych modułów i funkcjonalności Serwisu, nie uregulował należności wobec Operatora za korzystanie z Serwisu;

  • wykorzystuje Serwis w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

  • działa w ramach Serwisu sprzecznie z prawem, dobrymi obyczajami, lub w sposób naruszający interes Operatora lub prawa osób trzecich;

  • udostępnił lub umieścił w Serwisie treści niedozwolone, w tym między innymi wulgarne, pornograficzne, propagujące faszystowskie lub inne totalitarne ustroje państwa, nawołujące do nienawiści.

XV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności – załącznik nr 4 do Regulaminu.

XVI. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021r

 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną treść.

 3. Polityka plików Cookies stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji:

  • zmiany prawa lub ustawowych obowiązków, mające wpływ na Regulamin;

  • usprawnienia działania Serwisu;

  • zmiany w zakresie świadczonych w Serwisie usług;

  • poprawy ochrony prywatności lub zmian w polityce prywatności;

  • ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników;

  • koniecznych zmian redakcyjnych.

  Wiążąca dla Użytkowników jest treść Regulaminu z dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a tym samym Regulamin w zmienionej treści nie będzie miał zastosowania do transakcji już zawartych. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 (czternaście) dni od dnia opublikowania w Serwisie. Operator przekaże Użytkownikowi, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie, treść nowego Regulaminu z użyciem modułów i funkcjonalności Konta. W razie, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora drogą elektroniczną, za pośrednictwem modułów i funkcjonalności Serwisu, co skutkuje rozwiązaniem umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Prawem właściwym dla Regulaminu i Umów Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach spornych dotyczących Regulaminu lub Umów Sprzedaży:

  • z udziałem Konsumentów – rozstrzygnięcie sprawy możliwe jest na podstawie pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów zgodnie z pkt IX Regulaminu albo przed sądami właściwymi Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego;

  • z udziałem Klientów w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych lub z udziałem podmiotów wskazanych w pkt X Regulaminu – przed sądami powszechnymi Rzeczypospolitej Polskiej, według siedziby Operatora (w sprawach dotyczących Regulaminu) lub Sprzedającego (w sprawach dotyczących Umowy Sprzedaży).ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO „CENNIK24.PL”

Wymagania techniczne
 1. Minimalne wymagania sprzętowe:

  1. procesor: Intel Pentium 4

  2. Pamięć operacyjna: 4 GB

  3. Dysk twardy: z minimalnie 10 GB wolnego miejsca

  4. Mysz + klawiatura lub ekran dotykowy

  5. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 kb/s dla pobierania informacji i 512 kb/s dla wysyłania informacji;

 2. Minimalne wymagania oprogramowania:

  1. System operacyjny:

   • Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy,

   • Mac OS X El Capitan 10.11 lub nowszy,

   • 64-bitowy Ubuntu 14.04, Debian 8, openSUSE 13.3, Fedora Linux 24 lub ich nowsze wersje;

  2. Przeglądarka internetowa (Chrome/FireFox/Edge/Opera itd.) w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript;


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO „CENNIK24.PL”

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu)

 • Adresat: Operator - INPRAX Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 4, 34-325 Łodygowice.

 • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Operatorem.

 • Konto Użytkownika w Serwisie: _____________________

 • Data zawarcia umowy (data rejestracji Konta w Serwisie): _____________________

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _____________________

 • Adres konsumenta(-ów): _____________________

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 • Data: __________r.


ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO „CENNIK24.PL”

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość


Sprzedający:


Oświadczam, że niniejszym odstępuje od Umowy Sprzedaży o numerze __________ zawartej w dniu ___________r. za pośrednictwem Serwisu, dotyczącej zakupu Produktu: _______.


Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):


Data: __________r


ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO „CENNIK24.PL”

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
 1. Administratorami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

  • PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdowie pod adresem Gdów 1488 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000830346; NIP: 6832108722,

  • REQNET Sp. z o.o. z siedzibą w Gdowie pod adresem Gdów 685 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000715979; NIP: 6832098917,

  • INPRAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach pod adresem Rzemieślnicza 4 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000657166; NIP: 5532532361,

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest bezpośredni kontakt z Administratorem: ado@cennik24.pl

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania Usługi na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie zakładania i obsługi Konta, umożliwienia Użytkownikom zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także w celu obsługi reklamacji, a także zapewnienia niezbędnych rozliczeń, prowadzenia komunikacji, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, a także w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest:

  • badaniu satysfakcji klienta,

  • marketing własny polegającym na promowaniu produktów i usług Administratora,

  • dochodzenie roszczeń zarówno przez Administratora jak i Klienta.

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie zakładania i obsługi Konta, umożliwienia Użytkownikom zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także w celu obsługi reklamacji, jak i w celu zapewnienia niezbędnych rozliczeń, prowadzenia komunikacji, dochodzenia roszczeń. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umowy.

 6. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;

  2. login i hasło Użytkownika do Konta;

  3. adres poczty elektronicznej Użytkownika;

  4. numer telefonu Użytkownika;

  5. firma i adres oraz NIP Użytkownika;

  6. dane o Umowie Sprzedaży, w tym: numer rachunku bankowego, status płatności, wybór metody płatności i dostawy, adres dostawy/odbioru Produktu (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy).

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i wykonywania Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, przez czas niezbędny do obsługi reklamacji, prowadzenia komunikacji, prawidłowego rozliczenia tychże umów oraz czas niezbędny do wykazania jej wykonania, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), Administrator zaprzestanie tych działań, jeżeli zostanie wycofana wcześniej udzielona w tym zakresie dobrowolna zgodę.

 8. W związku z realizacją Usług przez Administratora, odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zakresie wyłącznie koniecznym dla należytego wykonania umowy o świadczenia usług elektronicznych Użytkowników będą:

  • kurierzy – w celu dostarczenie zakupionego towaru,

  • Urząd Skarbowy – w celu realizacji obowiązku prawnego,

  • banki – w celu realizacji płatności,

  • Kancelaria Prawno-Podatkowa "Fokus" Joanna Szymańska-Kubica - obsługa księgowa,

  • OVH Sp. z o.o. – Hosting,

  • P4 Sp. z o.o. – hosting usług głosowych.

 9. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, informacji w jaki sposób są przetwarzane, ich poprawiania i aktualizacji, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych.

 10. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 11. Wykonanie przez Użytkownika prawa, o którym mowa w pkt 9-10 powyżej, następuje poprzez kontakt z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 2).

 12. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO „CENNIK24.PL”

Usługa płatności – Przelewy24
 1. Płatności elektroniczne, realizowane w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, który to serwis prowadzi kompleksową obsługę płatności elektronicznych.

 2. Podmiotem prowadzącym serwis Przelewy24.pj jest: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posługującą się numerem NIP 7792369887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

 3. Regulamin świadczenia usług płatności elektronicznych dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin


ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO „CENNIK24.PL”

Polityka plików Cookies
 1. Niniejsza polityka plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.

 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

 4. Pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej Administrator zostanie przez Użytkownika do tego upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.

 5. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 7. Administrator wykorzystuje Cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie; marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Serwisu i Administratora na innych stronach internetowych; dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu

 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 10. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.